Disclaimer

Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend ("as is"), met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van, voorgenomen gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijwaring tegen vordering van derden op grond van inbreuken op rechten.

De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie kan zonder kennisgeving worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt. Tevens kunnen we de publicaties, diensten en overige zaken die in deze informatie worden beschreven zonder kennisgeving verwijderen, verbeteren en/of wijzigen.

Wij geven geen enkele verklaring met betrekking tot andere websites die toegankelijk zijn via deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar geklikt kan worden vanaf deze website.

In geen geval zijn wij aansprakelijk tegenover enige partij voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade ten gevolge van het gebruik van deze website, of van om het even welke andere hyperlinked website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of besparingen, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of van andere gegevens op je informatieverwerkend systeem, en dergelijke, ook niet indien we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

E-mail
Wachtwoord